Adresas: 
Žirmūnų g. 110, Vilnius
Tel.: 5-277 5839
Fax.: 5-277 5839

Internetinė svetainė: 
http://www.pasaka.info

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Montessori ir Valdorfo ugdymo metodai

Pagrindinis Montesori metodo principas - kiekvienas vaikas savo asmenybę kuria tam tikroje, specialiai paruoštoje aplinkoje. Psichologai tvirtina, kad pirmieji penkeri vaiko gyvenimo metai yra labai reikšmingi jo psichikos vystymuisi, asmenybės pagrindų formavimuisi, todėl labai svarbu, kokioje aplinkove vaikas auga ir vystosi, ko ir kaip jis yra mokomas.

M.Montesori tikėjo, kad geriausiai vaikas mokosi parengtoje aplinkoje. Ši aplinka gali būti bet kur - grupėje, namų kambaryje ar žaidimų aikštelėje. Parengtos aplinkos tikslas - padaryti vaiką nepriklausomą nuo suaugusiojo. Pagrindinis parengtos aplinkos bruožas - laisvė. Kadangi vaikai yra laisvi toje aplinkoje, jei tyrinėja pačių pasirinktas priemones, absorbuoja tai, ką randa.

M.Montesori sistemoje akcentuojami pojūčiais grindžiami vaiko lavėjimo periodai, todėl vaikams didaktinė medžiaga turi būti pateikiama orientuojantis į amžiaus tarpsnius. Tai ryškiai parodyta M.Montesori sukurtoje vaikų mokymo skaityti ir rašyti sistemoje. Vaikas neverčiamas imtis kokio nors griežtai nurodyto darbo, jis gali laisvai vaikščioti, veikti. Tasi nereiškia, kad su priemonėmis gali veikti chaotiškai - kiekviena priemonė turi savo tikslus ir panaudojimo būdus.

M.Montesori sistema pagrįsta vaikui keliamu būtinu reikalavimu "mokytis veikiant". Dirbdamas, veikdamas su įvairia medžiaga, vaikas ne tik su ja susipažįsta, įgyja darbo judesį, bet per judesį, per ranką lavina protą, psichinius procesus, tuo paruošdamas dirvą tolesnei jų plėtros pakopai.

Parengtoje aplinkoje tam tikrų priemonių ir užsiėmimų dėka sudaromos trys sferos, į kurias įtraukiami vaikai: gyvenimo praktikos pratimai, juslių lavinimas ir akademinės priemonės, kurių dėka mokoma skaityti ir rašyti.

 

    *     *     *    *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *   

 

Valdorfo pedagogika - tai vientisa vaikų ugdymo sistema, taikoma ikimokyklinėse institucijose (nuo 3, kai kur - nuo 1,5 metų iki 7 metų) ir bendrojo lavinimo mokyklose nuo 1 iki 12 klasės. Jos metodai remiasi austrų pedagogo ir filosofo Rudolfo Steinerio (1861 - 1925) sukurta antroposofine antropologija, giliu vaikystės amžiaus tarpsnių suvokimu (kiekvienam amžiaus tarpsniui taikomi saviti pedagoginiai principai) bei nuodugniu kiekvieno pedagogo vaikų stebėjimu, empiriniais tyrimais, jų analize ir asmenine patirtimi. Valdorfo pedagogikos institucijoms būdingas ypatingas socialinis klimatas: išskirtinis dėmesys tėvų ir pedagogų bei pedagogų tarpusavio bendradarbiavimui, vaikų tarpusavio santykiams.

Valdorfo pedagogika siekia:
· Puoselėti kiekvieno vaiko sveiką raidą.
· Suteikti jam galimybę realizuoti savo potencialius sugebėjimus.
· Padėti vaikui išplėtoti įgūdžius, reikalingus visuomenės plėtrai..
Vienas iš ugdymo programos uždavinių yra sudaryti vaikui sąlygas susidurti su jo brandą atitinkančiais sunkumais, ("mesti jam tinkamą iššūkį"), tuo stimuliuojant jo vidinių galių skleidimąsi. Kitas uždavinys yra palaikyti, stiprinti, įtvirtinti besiformuojančius vaiko gebėjimus, sudaryti sąlygas saugiai vystytis jo vidiniam gyvenimui. Dviejų pastarųjų uždavinių pusiausvyra leidžia išplėsti vaiko "artimiausio vystymosi zoną", kaip ją įvardijo rusų psichologas Levas Vygotskis. Remiantis tuo, ką vaikas sugeba, jam suteikiama parama, įgalinanti jį pasiekti savo potencijų sritį.

Valdorfo pedagogikoje pagrindiniai akcentai tenka trims aspektams:
1. Sveikam vaiko asmenybės vystymuisi, amžiaus tarpsnių dėsningumams, kitaip tariant, sveiko individo raidos archetipui.
2. Vaiko individualumui, vaiko stebėjimui, pedagoginiams - psichologiniams tyrimams ir jų analizei. Stengdamasis įžvelgti vaiko individualybę, pedagogas pats turi nuolat tobulėti ir mokytis.
3. Harmoningo socialinio klimato tarp suaugusiųjų ir tarp vaikų sukūrimui. Prie to prisideda saviti Valdorfo pedagogikos institucijų administravimo bei valdymo būdai, sudarantys tinkamas sąlygas pedagoginiam procesui.

Rasa Kabailaitė ,
Vilniaus lopšelio - darželio "Pasaka" Valdorfo grupės auklėtoja*     *     *     *     *     *     *      *     *     *     *     *    **     *     *     *     *     *     *      *     *     *     *     *    **     *     *     *     *     *     *      *     *     *     *     *    *